Odgojno-obrazovne ustanove

Protokol donosi informacije o postupanju odgojno-obrazovnih ustanova (vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) u slučaju seksualnog nasilja koje doživljavaju učenici/ce odgojno-obrazovnih ustanova. Protokolom su odgojno-obrazovni djelatnici/ce obvezni skrbiti o ostvarivanju prava djeteta u slučajevima svih oblika nasilja, senzibilizirati se na pojavu seksualnog nasilja koje doživljavaju maloljetne osobe te poduzeti odgovarajuće mjere radi otkrivanja i prijavljivanja djela seksualnog nasilja relevantnim institucijama koje pružaju pomoć žrtvama seksualnog nasilja.

Postupanje odgojno-obrazovnih ustanova u slučaju seksualnog nasilja

Odmah po primanju informacije iz koje proizlazi sumnja da je učenik/ca doživio seksualno uznemiravanje ili seksualno nasilje, dužnost je odgojno-obrazovnih djelatnika/ca najprije provesti razgovor s učenikom/com radi zaštite. Poželjno je da razgovor vodi stručni suradnik/ca u sigurnom okruženju, imajući na umu zaštitu prava te osobe.

Ako stručni suradnik/ca nije dostupan ili učenik/ca ne pristaje na razgovor s njima, razgovor može voditi i drugi djelatnik/ca odgojnoobrazovne ustanove u kojeg učenik/ca ima povjerenja, (razrednik/ ica, učitelj/ica/nastavnik/ca, ravnatelj/ica ili školski liječnik/ca).

Odgojno-obrazovni djelatnik/ca koji ima saznanja o mogućem seksualnom uznemiravanju ili seksualnom nasilju svoja saznanja prijavljuje ravnatelju/ici odgojno-obrazovne ustanove koji je odgovorna osoba za postupke po ovom Protokolu. Ukoliko se radi o događaju koji se upravo dogodio, žrtvi je potrebno bez odgode pružiti odgovarajuću pomoć i zaštitu te o istom odmah obavijestiti policiju.

Osoba koja vodi razgovor s učenikom/com ili izvorom informacija, dužna je o tome voditi zapisnik.

Obveza osobe koja vodi razgovor je detaljno upoznati učenika/cu s daljnjim postupanjem. Učenik/ca treba znati što slijedi iza kojeg postupka. Tijekom cijelog postupka potrebno je voditi brigu o sigurnosti učenika/ce te drugih osoba koje su izvor informacija.

O samom događaju odgovorna osoba dužna je žurno obavijestiti: a) roditelje učenika/ce; b) nadležni centar za socijalnu skrb; c) u slučaju ako su roditelji nedostupni ili postoji sumnja da su zlostavljači, obavijestit će se nadležni centar za socijalnu skrb; d) policiju ili Državno odvjetništvo; e) ako postoje vidljive ozljede ili uznemirenost, poduzeti mjere radi pružanja hitne liječničke pomoći; f) obavijestiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta putem web obrasca za prijavu nasilnog ponašanja što žurnije, a najkasnije u roku do 7 dana. Obrazac za evidenciju o pojedinačnom slučaju nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama dostupan je na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje; g) obavijestiti pravobraniteljicu za djecu.

Osoba koja vodi razgovor dužna je upoznati žrtvu i njezine roditelje o mogućnostima izvaninstitucionalne ili institucionalne pomoći i potpore.

Ako je počinitelj seksualnog nasilja djelatnik/ca odgojnoobrazovne ustanove (ravnatelj/ica, stručni suradnik/ca, nastavnik/ca ili drugi djelatnik/ca), osoba koja ima o tome informaciju dužna je obavijestiti policiju i/ili Državno odvjetništvo. Ukoliko je počinitelj/ica seksualnog nasilja djelatnik/ca odgojnoobrazovne ustanove ili se seksualno nasilje dogodilo u prostoru odgojno-obrazovne ustanove, bez obzira tko je počinitelj, odgojnoobrazovna ustanova dužna je žurno izvijestiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

U slučaju osobito teškog oblika ili intenziteta nasilnog postupanja koje je izazvalo ili može izazvati traumu kod djeteta žrtve ili drugih učenika/ca, odgojno-obrazovna ustanova će izvijestiti ministarstvo nadležno za odgoj i obrazovanje, a po potrebi i druga ministarstva i institucije te zatražiti odgovarajuću stručnu psihološku ili socijalno/ pedagoško/psihološku pomoć za učenike/ce odgojno-obrazovne ustanove. Nadležno ministarstvo će prema potrebi osigurati odgovarajuću stručnu psihološku pomoć za učenike/ce odgojnoobrazovne ustanove.

Postupanje u slučaju seksualnog uznemiravanja koje se dogodilo u školi

Ako se radi o seksualnom uznemiravanju od:

1. Odrasle osobe koja je djelatnik/ca odgojno-obrazovne ustanove postupak je isti kao u slučaju seksualnog nasilja;

2. Drugog učenika/ce (ili više njih) u prostoru odgojno-obrazovne ustanove – potrebno ih je uputiti na savjetovanje ili medijaciju u odgojno-obrazovnu ustanovu ili savjetovalište. Obveza odgovorne osobe je o događaju obavijestiti roditelje svih uključenih učenika/ca. O slučaju je potrebno izvijestiti i nadležni centar za socijalnu skrb.