Centri za socijalnu skrb

Uloga centara za socijalnu skrb jest pružanje odgovarajuće zaštite i potpore žrtvi seksualnog nasilja te unaprjeđenje mjera zaštite prava osoba izloženih seksualnom nasilju, sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. U slučaju kada je seksualno nasilje dio obiteljskog nasilja, nadležni centar za socijalnu skrb postupa po Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakonu o socijalnoj skrbi, Obiteljskom zakonu, ovom Protokolu te Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Za pružanje odgovarajuće zaštite i potpore punoljetnoj žrtvi u svakom centru za socijalnu skrb zaduženi su stručni radnici/ce na poslovima za djecu, mlade i obitelj. Ukoliko je žrtvi potrebno pružiti uslugu smještaja, materijalnu pomoć ili pravno savjetovanje, stručni radnik/ca zadužen za pružanje odgovarajuće zaštite i potpore punoljetnoj žrtvi posredovat će između žrtve i drugog stručnog radnika/ce u čijem je djelokrugu ostvarivanje prava iz socijalne skrbi. Kad dozna, centar za socijalnu skrb obvezan je prijaviti nasilje policiji.

Kada stručni radnik/ca centra za socijalnu skrb u svom radu (pisanim putem telefonom, usmenom dojavom ili slično) dobije informaciju o seksualnom nasilju, dužan je postupiti na sljedeći način:

  1. Odmah po saznanju ili zaprimanju dojave žurno i bez odgode prijaviti policiji bez obzira je li to već učinilo drugo tijelo te dostaviti sve zaprimljene obavijesti o slučaju.
  2. Poduzeti nužne mjere pomoći i potpore žrtvi sukladno nadležnosti centra za socijalnu skrb: a) uspostaviti što žurniji kontakt sa žrtvom; b) pružiti žrtvi sve potrebne informacije o njezinim zakonskim pravima, ovlastima i postupanju centra za socijalnu skrb u zaštiti žrtve osobito važne za zaštitu sigurnosti žrtve; c) posredovati i pomoći žrtvi nasilja u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje kod Hrvatske odvjetničke komore; d) posredovati i pomoći žrtvi u ostvarivanju prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu u sklopu postojećih pravnih propisa; e) pružiti informacije o postojanju specijaliziranih organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć žrtvama seksualnog nasilja kojima se mogu obratiti za pomoć.
  3. U neodgodivim slučajevima, radi trenutne zaštite sigurnosti žrtve (seksualno nasilje kao sastavni dio obiteljskog nasilja), centar za socijalnu skrb donijet će usmeno rješenje o privremenom smještaju u kriznim situacijama i odrediti izvršenje usmenog rješenja bez odgode.
  4. Na traženje Državnog odvjetništva ili policije centar za socijalnu skrb dužan je odmah dostaviti svu dokumentaciju koja je značajna za odlučivanje o pokretanju kaznenog progona (primjerice, koja uključuje i izvješće socijalnog radnika/ce, nalaz i mišljenje psihologa/ inje te drugu dokumentaciju o poduzetnim mjerama).
  5. U daljnjem radu sa žrtvom seksualnog nasilja centar za socijalnu skrb će postupati sukladno odgovarajućim člancima Zakona o socijalnoj skrbi koji reguliraju ostvarenje prava na usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji i pružanja psihosocijalne podrške.
  6. U postupanju sa žrtvom seksualnog nasilja stručni radnici/ce centra za socijalnu skrb dužni su postupati s osobitim senzibilitetom te osigurati tajnost i zaštitu osobnih podataka žrtve.